Dagelijks Woord

Meer over Kerkenraad

Diaconie

Het ambt van diakenen wordt omschreven in:

  1. Handelingen 6 en 1 Timotheüs 3;

  2. De kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk, in het bijzonder ordinantie 1 en ordinantie 15;  en

  3. Het formulier om diakenen en ouderlingen te bevestigen.

Het bevestigingsformulier voor de diakenen wijst erop dat het werk van de bediening der armen vanaf de verkiezing van de eerste diakenen (Handelingen 6) altijd in de kerk is gepraktiseerd (Romeinen 12:8, 1 Korinthe 12:28). De taken van de diaken worden in het formulier als volgt omschreven:

  1. "Ten eerste dat zij in alle getrouwheid en naarstigheid de aalmoezen en goederen, die aan de armen gegeven worden, verzamelen en bewaren; ja, ook vlijtig zijn, om te helpen toezien dat tot hulp der armen vele goede middelen gevonden mogen worden."
    Hier wordt dus de nadruk gelegd op het vinden, verzamelen en beheren van de middelen waarmee de armen verzorgd kunnen worden en waarmee de hulpverlening gedaan kan worden.

  2. "Het tweede deel van hun ambt bestaat in de uitdeling, waartoe vereist wordt, niet alleen gave van onderscheiding en voorzichtigheid, om de aalmoezen niet te besteden dan waar het nodig is, maar ook blijmoedigheid en eenvoudigheid om met een bewogen hart en toegenegen gemoed de armen te helpen, gelijk de apostel eist (Romeinen 12:8 en 2 Korinthe 9:7). Waartoe zeer goed is, dat zij niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met troostelijke redenen uit het Woord Gods, aan de armen en ellendigen hulp bewijzen."
    Dit tweede deel van het diakenambt wijst erop hoe nodig het is om met de gave van het onderscheid en voorzichtigheid te werk te gaan. De middelen die bijeengebracht zijn, moeten goed besteed worden. Daar waar het nodig is. Maar dan moet het ook blijmoedig gebeuren. God heeft de blijmoedige gever lief. Dat geldt niet alleen voor degenen die de middelen afstaan, maar ook voor de diaken(en) die daarmee de mensen helpen mag, in de eerste plaats binnen de eigen gemeente; maar daarnaast ook (ver) daar buiten.

Zo zijn de diakenen in hoofdzaak geroepen tot de dienst van de barmhartigheid. Daarnaast en daardoor zijn de diakenen ook betrokken bij het huisbezoek. Zo mag ook de diaken in het voetspoor van de Meester, de grote Diaken, in liefde de gemeente voorgaan in en stimuleren tot de dienst van de christelijke barmhartigheid. 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit