Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Kerkdienst Kand G.H.Koppelman

Avonddienst

26 nov2023 17:00

Knd G.H. Koppelman

Collecten:

Diaconie collecte; noodhulp Israel 

Extra collecte; rente en aflossing van de pastorie

Kerkvoogdij collecte; t.b.v.Kerkvoogdij

 

Liturgie:

Psalm 130:1 en 4 (voorzang)

Psalm 33:7

Psalm 92: 1, 3 en 7 

Schriftlezing: Klaagliederen 3:1-26

Psalm 103:4 en 5

Psalm 73:13

Preektekst  Klaagliederen 3 vers 22-24

Thema en punten:

De goedertierenheden des HEEREN te midden van de oordelen

 1.Gods lankmoedigheid en barmhartigheden (22-23a ‘Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben; zij zijn allen morgen nieuw’)

2.Tot welke belijdenis die leiden. (23b-24 ‘Uw trouw is groot. De HEERE is mijn Deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen.’)

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit