Dagelijks Woord

Meer over College van kerkvoogden

Giften

Uw financiële bijdrage voor het werk van de kerkvoogdij kunt u overmaken op bankrekening NL84 RABO 0389.3823.45 t.n.v. St. Verm.beh. HHG Arnemuiden (kerkvoogdij). 

Vrijwillige bijdrage

Aan het begin van elk jaar worden zowel belijdende leden, als doopleden van 18 jaar en ouder, per brief benaderd met het verzoek om een vrijwillige financiële bijdrage. Op de antwoordstrook van deze brief kunt u aangeven welk bedrag u in dat jaar wilt bijdragen en de wijze waarop u dit bedrag wilt voldoen, in één bedrag of in termijnen. De opbrengst van de vrijwillige bijdrage komt geheel ten goede aan het pastoraat en de eredienst.

Naast de wekelijkse collecten is dit de belangrijkste bron van inkomsten voor de kerkvoogdij en daarmee van groot belang om de wekelijkse erediensten en het geheel van het gemeenteleven mogelijk te maken. Dit vraagt van een ieder gepaste verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid ziet allereerst op het invullen van de antwoordstrook en vervolgens op het nakomen van uw toezegging. Met uw geefgedrag maakt u duidelijk wat de dienst van de Heere u waard is. Net als voor het bijdragen in de collecten geldt, geldt ook hier: jong geleerd is oud gedaan.

Periodieke gift

U kunt uw vrijwillige bijdrage ook vorm geven als een periodieke gift. Periode giften aan de kerk zijn volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Hiervoor geldt geen drempel of aftrekbeperking, ongeacht de hoogte van het inkomen. De voorwaarden die hiervoor gelden zijn met ingang van 2014 versoepeld en zijn kort samengevat de volgende:

1. De gift moet worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. Hiervoor is door de Belastingdienst een model beschikbaar gesteld.

2. Er moet regelmatig (minstens 1 keer per jaar) een bedrag worden overgemaakt.

3. Deze bedragen moeten (ongeveer) even hoog zijn en

4. de bedragen moeten minimaal 5 jaar achter elkaar worden overgemaakt.

De kerkenraad geeft u allen in overweging om deze mogelijkheid te benutten en in samenhang daarmee het (extra) belastingvoordeel dat u hierdoor kunt genieten ook als bijdrage te besteden voor bijvoorbeeld de nieuwbouw van de kerk. Als u naar aanleiding van dit onderwerp vragen hebt, of een overeenkomst wilt aangaan, dan kunt u daarvoor contact opnemen met de penningmeester E. Tanis.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit