Dagelijks Woord

Brief d.d. 01-12-2022

01 december 2022

Brief 18 coronamaatregelen

Arnemuiden, 1 december 2022                              

Beste gemeenteleden,

Op 19 februari van dit jaar richtten we ons als kerkenraad en kerkvoogdij het laatst tot u met een brief; toen verschillende coronamaatregelen konden worden opgeheven. Het stemt ons tot grote dankbaarheid dat we ons nu tot u kunnen richten met een brief waarin we u kunnen melden ook de laatste beperkende maatregelen te kunnen opheffen; vanwege de gunstige ontwikkelingen rondom het coronavirus in onze samenleving.

Met ingang van D.V. zondag 1 januari 2023 hopen we weer fysiek te gaan collecteren in de eredienst, voorafgaand aan het zingen van de Psalmverzen voor de preek. Er zijn verschillende Bijbelse redenen waarom het belangrijk is het collecteren fysiek te laten plaats vinden tijdens de erediensten. Onlangs heeft ds. P.C. Hoek deze voor het voetlicht gebracht tijdens een lezing voor ambtsdragers tijdens de vergadering van de classis Zuid-West. Een samenvatting van deze lezing is nadien ook gepubliceerd in het landelijke kerkblad Zicht op de kerk (in het exemplaar wat verspreid is in onze gemeente); die we graag bij u aanbevelen ter kennisname. Het is ons mede daaruit duidelijk geworden dat de dienst van de offeranden voor de Heere en Zijn dienst een wezenlijk onderdeel van de eredienst is.

De diakenen en kerkvoogden ervaren het ook als belangrijk om tijdens de diensten weer hun taak op dit terrein op zich te nemen en concreet bezig te zijn met het inzamelen van geldelijke middelen. Om daarmee ook weer meer contact te hebben met de gemeente. Ook voor onze kinderen en jongeren is het belangrijk dat ze weer leren geven voor de Heere en Zijn dienst en voor onze naasten in nood; waarbij we ons uiteraard realiseren dat dit ook op andere manieren kan worden vorm gegeven.

In alle openheid willen we ook de zorg met u delen dat het opnieuw fysiek collecteren kan leiden tot een terugval in de opbrengsten. Momenteel wordt er door u als gemeente ruimhartig gegeven; dat stemt ons tot grote dankbaarheid. We hebben als gemeente deze gaven ook nodig om alle kosten te kunnen betalen. Daarom willen we een vriendelijk maar dringend beroep op u doen om de hoogte van uw huidige (digitale) gaven voor de diaconie en de kerkvoogdij te continueren als we weer fysiek collecteren tijdens de eredienst. Het spreekt voor zich dat digitale gaven ook altijd van harte welkom blijven. Tegelijkertijd mogen en willen we ook niet vergeten hoe de grote Koning van de Kerk in de achterliggende tijd ook in financieel opzicht voor ons gezorgd heeft. Aan het begin van de coronatijd waren we bezorgd dat door alle ontwikkelingen er een terugval in opbrengsten van de collecten te verwachten zou zijn. Maar in de praktijk bleek juist het tegendeel; de inkomsten stegen zelfs. Wat werden we hierin toen beschaamd, en wat bleek dat God ook in deze crisistijd voor ons zorgde. Onze verwachting voor de toekomst mag en moet daarom ook in deze dingen alleen van Hem zijn.

Nu we weer fysiek gaan collecteren tijdens de erediensten is er ook weer gelegenheid voor een ieder om collectemunten aan te schaffen. Omdat steeds meer mensen niet of nauwelijks over contant geld beschikken vanwege de digitale betaalmogelijkheden die er zijn, willen we deze mogelijkheid graag onder uw aandacht brengen met een hartelijke aanbeveling. Op D.V. woensdag 28 december is er van 19.00 uur tot 20.00 uur gelegenheid om collectemunten aan te schaffen in zaal 1 van de kerk.

Wellicht ten overvloede wijzen wij u in dit verband ook op alle aanvullende informatie die u in de Gemeentegids vindt bij paragraaf 7.2 (over de collecten voor de diaconie), paragraaf 8.5 (over collectemunten) en paragraaf 8.9 (over automatische incasso en afschrijvingen).

Met ingang van D.V. zondag 1 januari 2023 vervallen ook de laatste beperkende maatregelen rond de bediening van het Heilig Avondmaal. Dat betekent concreet dat vanaf de eerste avondmaalsviering na deze datum er geen kleine bekertjes meer gebruikt zullen worden; maar we opnieuw de bekers van het avondmaalstel gebruiken zoals vóór de coronacrisis.

Tot slot; we hopen en bidden dat de HEERE Zijn onmisbare zegen over alle genomen besluiten geven zal, en we wensen u en jou ook van harte diezelfde zegen van Hem in alle opzichten toe. ‘De genade van de Heere Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen’ (2 Kor. 13:13).

Met hartelijke groet,

De kerkenraad en de kerkvoogdij HHG Arnemuiden

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit