Opnieuw zingen in de kerk

16 juli 2020

Besluit donderdag 16 juli.

Op donderdag 16 juli hebben de kerkenraad en de kerkvoogdij in een gezamenlijk overleg besloten om met ingang van zondag 19 juli de samenzang weer te laten plaats vinden tijdens de erediensten, zij het in een enigszins aangepaste vorm. Na onderzoek is gebleken dat de ventilatie in ons kerkgebouw van zodanig goede kwaliteit is, dat het risico op besmetting met het coronavirus als gevolg van samenzang zeer beperkt is. We achten het daarom ten volle verantwoord om tijdens de erediensten opnieuw als gemeente samen te zingen.

Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:

  • Tijdens de voorzang van de gemeente wordt er niet meegezongen, deze twee psalmverzen worden alleen door de organist gespeeld.

  • Er zullen elke eredienst vijf psalmverzen gezongen worden op vijf verschillende momenten: bij de aanvang van de dienst, na de wet of geloofsbelijdenis, voor de preek, na de preek, en na het dankgebed (dus op de gebruikelijke zangmomenten tijdens de eredienst).

  • Een ieder wordt daarbij wel vriendelijk verzocht om ingetogen te zingen.

  • Ten overvloede wijzen we een ieder nogmaals op de noodzaak om voorafgaande elke kerkdienst de vragen van de gezondheidscheck (zie brief d.d. 30-06) door te nemen.

We zijn dankbaar dat we dit besluit konden nemen, zodat de lof van de HEERE in de eredienst (ook) weer door middel van de samenzang tot uiting gebracht kan worden. Hij geve dat we met mond én hart Zijn lof zullen bezingen, overeenkomstig Zijn Woord: ‘Looft God in Zijn heiligdom’ (Ps. 150:1).

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit