Brief d.d. 30-06

30 juni 2020

Brief 4 maatregelen coronavirus

Arnemuiden, 30 juni 2020                                         

Beste gemeenteleden,

Opnieuw ontvangt u hierbij een brief van de kerkenraad en kerkvoogdij, om u op de hoogte te stellen van de meest recente besluiten van de kerkenraad en de kerkvoogdij m.b.t. de ‘coronamaatregelen’. Deze zijn gebaseerd op de adviezen van de overheid en het protocol van het kerkelijk bureau HHK.

Kerkdiensten

 1. Met blijdschap namen we kennis van het feit dat de premier op 24 juni jl. heeft bekend gemaakt dat met ingang van D.V. 1 juli een algemene bovengrens voor een maximum aantal bezoekers van kerkdiensten vervalt. Het maximum aantal gemeenteleden wat nu een kerkdienst mag bezoeken wordt voortaan bepaald door de ruimte die er in het kerkgebouw is. Daarbij blijft het wel een voorwaarde dat de bezoekers (wanneer zij niet tot hetzelfde gezin behoren) 1,5 meter afstand tot elkaar houden; en zijn er ook diverse andere veiligheidsmaatregelen die nauwkeurig in acht genomen dienen te worden in het gebouw.

 2. Na grondige berekeningen van de kerkvoogdij is duidelijk geworden dat de ruimte van onze kerkzaal (met inachtneming van de 1,5 meter maatregel) plaats biedt aan maximaal 150 personen. Daarbij is er van uitgegaan dat een ieder een plaats krijgt toegewezen door één van de kosters of kerkvoogden; en dat dit voortaan (tijdens deze coronatijd) ook een vaste plaats wordt om zo alle beschikbare ruimte zo optimaal mogelijk te benutten.

 3. Op basis van de bovenstaande gegevens kunnen we alle gemeenteleden (ook degenen die 70 jaar en ouder zijn) met ingang van 1 juli uitnodigen om één dienst per zondag bij te wonen in ons kerkgebouw. Om een en ander zo ordelijk mogelijk te laten verlopen is de hele gemeente in twee groepen ingedeeld. U vindt de indeling van de groepen als bijlage bij deze brief; met een overzicht welke groep voor welke dienst is uitgenodigd in de maanden juli en augustus. In de Gemeenteklanken van september zal worden vermeld welke groep voor welke dienst in deze maand is uitgenodigd; zodat een ieder ruimschoots tevoren hierover geïnformeerd is. (Mocht er, ondanks alle zorgvuldige voorbereidingen, toch een bepaalde straat ontbreken in het overzicht; geef dit dan s.v.p. direct door aan de kerkvoogdij om dit tijdig te corrigeren).

 4. Onder de boven staande uitnodiging vallen alle gemeenteleden, alle meelevende leden, en degenen die overwegen lid te worden van onze gemeente of reeds hiermee bezig zijn.

 5. Wij zullen op de website en d.m.v. een brief bij de entree van de kerk, melden dat vanwege de coronamaatregelen vakantiegangers dit jaar onze kerkdiensten (alleen) via onze website of de website kerkdienstgemist.nl kunnen bijwonen. We hopen en vertrouwen op het begrip van onze vakantiegasten voor deze maatregel, die wij genoodzaakt zijn te nemen met het oog op de leden van onze gemeente en de beschikbare ruimte voor hen in onze kerkzaal.

 6. Wanneer u één of meer diensten waarvoor u bent uitgenodigd níet aanwezig kunt zijn, kunt u in onderling overleg met een ander gemeentelid ruilen. Voorwaarde daarvoor is wel dat de gezinsgrootte van degene met wie u ruilt even groot is dan uw gezinsgrootte i.v.m. het aantal beschikbare zitplaatsen. U wordt in dat geval vriendelijk verzocht om deze ruil uiterlijk vrijdagavond (vóór 22.00 uur) vóór de betreffende zondag door te geven aan de kerkvoogdij (liefst per email via p.ventevogel@zeelandnet.nl of telefonisch via 0118-602651). Zodat deze hiervan tijdig op de hoogte is, en dit intern verwerkt kan worden. Het protocol vereist namelijk dat vóóraf bekend is welke personen er naar de kerkdienst zullen komen.

 7. Wanneer u één of meer diensten waarvoor u bent uitgenodigd níet aanwezig kunt zijn, en er geen mogelijkheid tot ruilen met een ander gemeentelid bestaat; verzoeken we u eveneens vriendelijk om dit uiterlijk vrijdagavond (vóór 22.00 uur) vóór de betreffende zondag door te geven aan de kerkvoogdij (liefst per email via p.ventevogel@zeelandnet.nl of telefonisch via 0118-602651). Zodat deze hiervan tijdig op de hoogte is, en dit intern verwerkt kan worden. Het protocol vereist namelijk dat vóóraf bekend is welke personen er naar de kerkdienst zullen komen.

 8. Zoals u weet is besloten om met ingang van 1 juni voorlopig niet meer te zingen in de kerk, omdat er diverse aanwijzingen zijn dat dit het risico op besmetting vergroot, met name in een wat lager kerkgebouw. Vooralsnog handhaven we dit standpunt. Het RIVM heeft echter aangegeven vóór 1 juli een advies aan kerken te verstrekken m.b.t. zingen, wat gebaseerd is op een wetenschappelijk onderzoek naar de eventuele risico’s van zingen. Zodra dit advies ontvangen is zullen we opnieuw een besluit nemen t.a.v. zingen; dit besluit zullen we uiterlijk zaterdag 4 juli publiceren op de website van onze gemeente.

 9. Met ingang van zondag 5 juli zal er tijdens de diensten weer kindercrèche gehouden worden voor kinderen tot en met 5 jaar. De uitgangspunten hiervoor vindt u als bijlage bij deze brief.

 10. Eind augustus hopen we als kerkenraad en kerkvoogdij het verloop van de diensten in juli en augustus te evalueren; wellicht dat we n.a.v. deze evaluatie weer nieuwe besluiten nemen.

Veiligheidsmaatregelen       

Aan de hand van het protocol ‘anderhalvemeterkerk’, uitgegeven door het kerkelijk bureau, zijn de volgende veiligheidsmaatregelen van toepassing voor de bezoekers van de kerkdiensten.

 1. Bij de entree van de kerk vindt er een ‘gezondheidscheck’ plaats door één van de kosters of kerkvoogden. Dit is een wettelijke verplichting. De vragen die u daarbij gesteld worden vindt u hieronder ter informatie. We verzoeken u deze vragen vóórdat u naar de kerk komt door te nemen. Het spreekt voor zich dat u niet naar de kerk kunt, wanneer u één van de vragen met ja moet beantwoorden. In verband met de benodigde tijd voor deze ‘gezondheidscheck’ bij de kerk vragen we u om uiterlijk een kwartier voor aanvang van de dienst aanwezig te zijn.

 2. Bij binnenkomst in de hal van de kerk dient u eerst uw handen te ontsmetten

 3. Vanuit de hal van de kerk wordt u door de koster of diens vervanger naar uw plaats begeleid.

 4. In de kerk zijn de zitplaatsen gemerkt, op basis van aantal gezinsleden.

 5. De kerk wordt vanwege de looproute van voren naar achteren gevuld, hierdoor zult u op een andere plaats zitten dan u gewend bent.

 6. De gereserveerde plaatsen zijn vervallen, er wordt rekening gehouden met uw komst.

 7. Na afloop van de dienst wordt u verzocht op aanwijzing van de koster of diens vervanger de kerkzaal te verlaten en naar huis te gaan (s.v.p. geen sociale ontmoetingen in de hal of op de parkeerplaats).

 8. U wordt verzocht geen gebruik te maken van de toiletten in de kerk. In een noodsituatie kan het uiteraard wel, in dat geval graag even de koster inlichten.

 9. Graag ook de garderobe niet gebruiken; Bijbels, hoeden e.d. mee naar huis nemen.

 10. Er worden tijdelijk geen Bijbels in bruikleen gegeven door de kerkvoogdij.

 11. Tijdens de kerkdiensten zal er in de kerk niet gecollecteerd worden; een ieder vragen we om zijn/haar gaven voor de Heere en Zijn dienst per bankoverschrijving of via Ideal over te maken naar de IBAN rekeningnummers van de diaconie en de kerkvoogdij.

We zijn dankbaar dat er opnieuw een verruiming plaats kan vinden, waardoor nu aanzienlijk meer gemeenteleden aanwezig kunnen zijn tijdens de erediensten, én we hiervoor ook de ouderen weer kunnen uitnodigen (al blijft het voor hen in het bijzonder altijd een persoonlijke afweging of men het wel of niet verantwoord acht de kerkdiensten fysiek bij te wonen vanwege hoger gezondheidsrisico).

We bidden dat de HEERE Zijn onmisbare zegen zal geven over de bediening van Zijn Woord. Ondanks alles wat zorgen geeft in onze tijd zoekt Hij ons telkens weer op met de boodschap van het Evangelie. Hij roept verloren mensen indringend tot bekering en geloof; en wil aan dat Woord ook de kracht van Zijn Geest verbinden. Opdat we, voor het eerst of opnieuw, in Christus Jezus vergeving van zonde en vrede met God vinden. Wie door het geloof in Hem geborgen is, is voor eeuwig geborgen in God Zelf.

Met hartelijke groet,

De kerkenraad en de kerkvoogdij HHG Arnemuiden

 

Bijlage 1: vragen voor de ‘gezondheidscheck’ voorafgaande aan elke kerkdienst:

 1. Had u een of meerdere van onderstaande klachten in de afgelopen 24 uur?
 2. Hoesten
 3. Neusverkoudheid
 4. Koorts vanaf 38 graden
 5. Benauwdheidsklachten
 6. Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 7. Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een laboratorium)?
 8. Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en hebt in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
 9. Bent u in quarantaine omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

 

Bijlage 2: rooster voor de kerkdiensten in de maanden juli en augustus

 

Morgendienst

Middagdienst

Zondag 5 juli

Groep A

Groep B

Zondag 12 juli

Groep B

Groep A

Zondag 19 juli

Groep A

Groep B

Zondag 26 juli

Groep B

Groep A

Zondag 2 augustus

Groep A

Groep B

Zondag 9 augustus

Groep B

Groep A

Zondag 16 augustus

Groep A

Groep B

Zondag 23 augustus

Groep B

Groep A

Zondag 30 augustus

Groep A

Groep B

 

Bijlage 3: groepsindeling voor de kerkdiensten

GROEP A

Straat

Straat

Straat

Abbé de sint Pierrelaan

Casembrootstraat

Kingstraat

Akkerlaan

Clasinastraat

Klaverakker

Ambachtstraat

De Manstraat

Kon. Julianalaan

Banjaard

De Sprink

Korenbloemlaan

Bereklauwerf

Deurloo

Kotter

Bertiusstraat

Dirck van Delenstraat

Kruisweg

Bezaanschuit

Dr. vd Moerstraat

Langstraat

Bluesroute

Esdoornlaan

Liesbethstraat

Bossenburg

Gerstakker

Lionstraat

Boterbloemstraat

Helmkruidstraat

Mansfeldstraat

Botter

Hoge Stelle

Meestoof

Breeweg

Hoogaars

Middelgat

Bultengat

Jan van Goyenlaan

Molenzicht

Burg. Hackstraat

Jozef Israëlslaan

Moucheronhof

Burg. Langebeekestraat

Keetenstraat

Molenweg

Burg. Lantsheerweg

 

 

 

GROEP B

Straat

Straat

Straat

Nieuwe Vlissingseweg

's Gravenpoldersestraat

Veersesingel

Nieuwlandseweg

Schokker

Veerseweg

Nieuwstraat

Schone Waardin

Voorborch

Ooststraat

Schoolstraat

Vrouwenpolderseweg

Oranje Nassaustraat

Schorerstraat

Waldeck Pyrmontlaan

Oude Havenstraat

Sivertstraat

Walstraat

Papeweg

Sloehavenstraat

Waterlooze Werve

Plein

Sloep

Westdijkstraat

Pr. Beatrixstraat

Spoorstraat

Westhoekweg

Pr. Clausstraat

Tarweakker

Westmede

Pr. Margrietstraat

Torendijk

Zeerustlaan

Pres. Wilsonlaan

Tuindorp

Zuidlangeweg

Prinses Christinastraat

Van Cittersweg

Zuidwal

Roelse's weg

Veersegat

 

 

Bijlage 4: uitgangspunten voor de kindercrèche:

 • Voor de kinderen (en hun ouders die hen brengen) geldt evenzeer de ‘gezondheidscheck’ waarover in de brief gesproken wordt, en waarvan u de vragen als bijlage 1 hierbij aantreft.
 • Voor het brengen van uw kinderen naar de crèche, en voor vertrek na het ophalen uit de crèche, verzoeken wij u gebruik te maken van de zij-ingang van de kerk. Dit het liefst door 1 ouder. U kunt wel heen en terug lopen naar en van de kerkzaal via de garderobe.
 • Vanwege de 1,5 meter afstand richtlijn voor volwassenen mogen de ouders niet mee de crèche in, maar vragen wij uw kind(eren) in zaal 3 aan de leiding van de crèche over te dragen.
 • Hetzelfde geldt bij het ophalen van uw kind(eren) na de dienst; de kinderen zullen dan in zaal 3 weer aan u worden overgedragen.
 • Let u er a.u.b. op dat de kinderen zelf drinken en iets te eten bij zich hebben in tas en beker / pakje, die duidelijk voorzien zijn van een naam. Dit is altijd al de regel, maar nu nog extra belangrijk.
 • Er zullen in zaal 3 op ruime afstand van elkaar stoelen staan waarop u de jas en de tas van uw kind(eren) kunt leggen. Breng zo min mogelijk spullen mee en gebruik zaal 3 niet als garderobe voor uw eigen jas etc.

 

 • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit