Brief d.d. 22-03-2021

22 maart 2021

Brief 9 maatregelen coronavirus

Arnemuiden, 22 maart 2021

Geliefde gemeente,

Op vrijdagavond 19 maart hebben de kerkenraad en de kerkvoogdij opnieuw vergaderd over de huidige coronamaatregelen. Het breed moderamen van de generale synode van onze kerk heeft namelijk op 9 maart een aangepast advies naar alle kerkenraden en kerkvoogdijen verzonden, n.a.v. de laatste persconferentie door minister-president Rutte op 23 februari jl. Tijdens deze persconferentie heeft de overheid enkele versoepelingen bekend gemaakt. Op grond hiervan heeft het breed moderamen van de generale synode de volgende vernieuwde adviezen gegeven.

  1. Het maximaal aantal aanwezigen in de eredienst bedraagt 30 exclusief kinderen tot 13 jaar en ‘personeel’. Indien de lokale situatie het toelaat, dat wil zeggen de besmettingscijfers in de regio daartoe ruimte geven, het kerkgebouw daarvoor mogelijkheden biedt en de basisregels in acht kunnen worden genomen, kan gekozen worden om 10% van de gebouwcapaciteit te gebruiken.

  2. Het jeugdwerk kan in beperkte zin worden opgestart zoals dit op 26 februari jl. door de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie is geadviseerd en in hun protocol is verwoord (https://www.hhjo.nl/corona). Dit betekent dat groepsactiviteiten vooral buiten moeten worden georganiseerd.

  3. Indien de lokale situatie het toelaat en er in het (kerk)gebouw voldoende ruimte is, kan binnen richtlijnen overwogen worden de eventuele laatste lessen van het catecheseseizoen fysiek te geven.

  4. Het bezoekwerk door de predikant, een andere ambtsdrager, een pastoraal medewerker, of anderen die bezoekwerk doen, kan weer worden opgestart. Hierbij dienen bezoeken alleen te worden afgelegd, moet(en) degene(n) die bezocht word(t)(en) daarmee instemmen en dienen de basisregels in acht te worden genomen.

De kerkenraad en de kerkvoogdij hebben na grondig overleg de volgende besluiten genomen.

  • Met betrekking tot de erediensten biedt het nieuwe advies van het breed moderamen een beperkte ruimte tot opschaling, omdat de huidige groepsindeling gebaseerd is op maximaal 30 aanwezigen in de eredienst inclusief kinderen tot 13 jaar. Enerzijds zouden we niets liever willen dan zo snel mogelijk het aantal kerkgangers opschalen. We zien er naar uit om weer met zoveel mogelijk gemeenteleden samen te kunnen komen in ons kerkgebouw tijdens de bediening van Gods Woord. Temeer omdat het voor een ieder, en met name ook voor de gezinnen met kinderen en jongeren, steeds moeilijker wordt om zoveel diensten thuis mee te moeten luisteren, en niet naar de kerk te kunnen. Anderzijds hebben de ontwikkelingen sinds 9 maart niet stil gestaan, en zien we de laatste week een sterk stijgend aantal nieuwe besmettingen per dag; zowel landelijk als ook in onze regio. Wanneer we dit nieuwe advies van het breed moderamen overnemen gaat het slechts om een geringe opschaling; met het risico dat dit over enige tijd weer moet worden terug gedraaid vanwege het toenemend aantal besmettingen. Alles afwegend hebben we, zij het met pijn in ons hart, besloten om vanwege dit alles de huidige groepsindeling (voorlopig) te handhaven. We hopen dat u met deze toelichting een indruk krijgt van de wijze waarop dit besluit tot stand gekomen is.

  • De adviezen 2-4 hebben we overgenomen. Dat betekent dat het jeugdwerk weer in beperkte zin kan worden opgestart, en dat ook de zondagsschool weer fysiek samen zal komen met ingang van zondag 28 maart. Dat betekent ook dat de laatste catechisatielessen van dit seizoen fysiek gegeven worden, met ingang van dinsdag 23 maart. Vanwege de avondklok is de dag en tijd voor de 3e groep catechisanten (18 jaar en ouder) verschoven naar maandagavond om 19.30 uur, met ingang van maandag 22 maart. De zondagsschool en de catechisatiegroepen komen samen in de kerkzaal, omdat daar de ventilatie van ons gebouw het meest optimaal is.

  • Tot slot hebben we opnieuw grondig met elkaar van gedachten gewisseld over de gemeentezang. We ervaren het als een groot gemis dat er op dit moment tijdens de eredienst totaal niet gezongen wordt in de kerkzaal. Terwijl Bijbels gezien de gemeentezang een belangrijk aspect van de eredienst is. Tegelijkertijd zijn er aan samenzang mogelijke risico’s verbonden met het oog op de verspreiding van het coronavirus. Alles afwegend hebben we het besluit genomen om met ingang van zondag 28 maart weer één psalmvers in de eredienst met alle aanwezigen in de kerkzaal mee te zingen; de laatste psalm tijdens de dienst.

  • Voor alle genoemde data geldt uiteraard: Deo volente.

We hopen en bidden dat het spoedig op een verantwoorde wijze mogelijk zal zijn om verdere versoepelingen door te voeren in het kerkelijk leven van onze gemeente. Wat zien we er naar uit om elkaar weer als gehele gemeente te kunnen ontmoeten in de kerk rondom de verkondiging van het Woord. Tegelijkertijd mogen we ook niet over het hoofd zien dat de Heere ons nog zoveel geeft. De verkondiging van Zijn Evangelie gaat ongehinderd door en ook de bediening van het Heilig Avondmaal kon weer plaats vinden. Welke uitwerking heeft dat alles in ons hart en leven? Laat het ons vurig gebed zijn en blijven dat Gods Geest het Woord van het Evangelie voor het eerst en telkens opnieuw in ons hart zal brengen. Zodat het vruchten van geloof en bekering voortbrengen zal. Laat het eveneens ons vurig gebed zijn en blijven dat Gods roepstem in deze crisis zal worden gehoord. Allereerst in ons persoonlijk leven, maar ook in het geheel van de kerk en onze samenleving. Opdat we persoonlijk, maar ook als kerk en samenleving met onze zondeschuld tot Christus zullen vluchten. Om uit Hem te leven, naar Gods heilige en heilzame geboden. Er is écht geen beter leven. De God van alle genade kan en wil het geven uit Zijn oneindige volheid van genade. Opdat Hij daar ook alle eer van ontvangen zal.

Tot slot; van harte Gods zegen in alles toegewenst.

Met hartelijke groet,

De kerkenraad en de kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit