Brief d.d. 19-03

19 maart 2020

Brief 2 maatregelen coronavirus

Arnemuiden, 19 maart 2020                                     

Beste gemeenteleden,

In aansluiting op de eerder verzonden brief d.d. 13 maart 2020, willen we u (naar aanleiding van de meest recente adviezen van de overheid en het breed moderamen van de generale synode rondom het coronavirus) op de hoogte stellen van nieuwe besluiten die de kerkenraad genomen heeft, in de kerkenraadsvergadering van dinsdag 17 maart jl. De besluiten gelden per direct voor de hele gemeente.

Kerkdiensten en overige activiteiten

 1. Het blijft ons voornemen de kerkdiensten voortgang te laten hebben, binnen de maatregelen en richtlijnen van de overheid.

 2. Op grond van de bepalingen in de noodverordening die de veiligheidsregio Zeeland recent heeft gepubliceerd (en die wij als kerkenraad op dinsdag 17 maart ter inzage kregen), is ons duidelijk geworden dat het tegelijk samenkomen met max. 100 personen in de kerkzaal én max. 100 personen in zaal 2 niet langer toegestaan is. Volgens de noodverordening geldt de grens van maximaal 100 personen namelijk ‘per terrein of inrichting’.

 3. De kerkenraad heeft daarom besloten met ingang van D.V. zondag 22 maart de erediensten alléén te laten plaats vinden in de kerkzaal, waarbij maximaal 100 personen welkom zijn. Deze worden verzocht minimaal 1,5 meter afstand van andere kerkgangers (m.u.v gezinsleden) te houden.

 4. Op zondag 22 maart zijn alle gemeenteleden wiens achternaam begint met de letter A tot en met L welkom in de morgendienst; alle gemeenteleden wiens achternaam begint met de letter M tot en met Z zijn welkom in de middagdienst.

 5. Op zondag 29 maart zijn alle gemeenteleden wiens achternaam begint met de letter M tot en met Z welkom in de morgendienst; alle gemeenteleden wiens achternaam begint met de letter A tot en met L zijn welkom in de middagdienst.

 6. Voor de erediensten na zondag 29 maart zal in de Gemeenteklanken van april per eredienst worden aangegeven welke gemeenteleden welkom zijn in de eredienst.

 7. De bepalingen 8-13 uit de brief van 13 maart jl. blijven onverminderd van kracht; waarbij we het advies aan oudere en kwetsbare mensen om thuis mee te luisteren willen onderstrepen.

 8. Verder blijft het voor een ieder een persoonlijke afweging of men naar de kerk komt of niet.

 9. Met ingang van dinsdag 17 maart is ook al het verenigingswerk door de week afgelast, omdat onze overheid het advies geeft om alle persoonlijke contacten zoveel mogelijk te vermijden.

 10. Al deze maatregelen gelden tot het moment van een volgend schrijven van de kerkenraad.

Stemmingsvergadering

De kerkenraad heeft besloten de stemmingsvergadering voor de ambtsdragerverkiezing op D.V. woensdag 25 maart (gezien de urgentie hiervan) door te laten gaan, zij het wel in aangepaste vorm. De kerkenraadsleden en een vooraf door de kerkenraad benoemde stemcommissie van twee gemeenteleden zullen om 19.45 uur gezamenlijk beginnen met Schriftlezing en gebed. Vervolgens is er voor alle mansleden met de achternaam A tot en met L van 20.00-20.30 uur gelegenheid om  naar ons kerkgebouw te komen, in zaal 2 een stembriefje in te vullen, en vervolgens direct te vertrekken. Voor mansleden met de achternaam M tot en met Z is er van 20.30-21.00 uur hiervoor gelegenheid. De stemcommissie zal hierna de uitslag van deze verkiezing vast stellen, waarna de kerkenraad direct de op tweetal staande broeders telefonisch zal informeren over deze uitslag.

Collecten

Ondanks alle veranderingen en problemen, lopen de kosten van pastoraat, instandhouding van de erediensten en de financiële lasten gewoon door. U zult begrijpen dat de daarvoor benodigde baten dan ook zullen moeten blijven binnenkomen bij de kerkvoogdij, willen zij de verplichtingen die we als gemeente hebben kunnen blijven voldoen. Wij doen dan ook een dringend beroep op u, om uw gebruikelijke gaven te blijven geven voor de Heere en Zijn dienst. Om dat ook mogelijk te maken in de huidige situatie van minder frequente of ontbrekende kerkgang, zijn er vanaf a.s. zondag de volgende mogelijkheden:

 • U geeft uw gebruikelijke gaven van beide diensten nu in de ene dienst.

 • U maakt uw gaven van gemiste diensten direct over op de bankrekening van de kerkvoogdij (zie voor het IBAN nummer de Gemeenteklanken of de website).

 • U maakt gebruik van de link op de website van onze gemeente om een betaling te doen via Ideal. Deze mogelijkheid is  recent op de website geplaatst.

Hetzelfde geldt voor de diaconale collecten. Het valt te verwachten dat juist door de totaal ontwrichtte economie, zeker wanneer dit langere tijd gaat duren, de behoefte aan diaconale ondersteuningen toe zal nemen. Ook de diaconie vraagt u dringend uw gaven voor de diaconale doeleinden te continueren. De mogelijkheden daarvoor zijn dezelfde als voor de kerkvoogdijcollecte.

Vrijwillige Hulpverlening en Vrijwillige Thuiszorg Arnemuiden

Wellicht ten overvloede, maar wij wijzen u nog op de vrijwillige hulpverlening van onze gemeente. Zij wil juist in deze moeilijke tijd haar diensten aanbieden aan alle zieken, ouderen en/of kwetsbare mensen die geen of een klein sociaal netwerk hebben. Te denken valt aan boodschappen doen, medicijnen ophalen, een dagelijks belmoment of vult u maar in… Deze hulp wordt via de VTA ook aangeboden aan alle inwoners van Arnemuiden. Dus kunt u zelf hulp gebruiken of weet u iemand die hulp nodig heeft, neem dan contact op met de coördinatrices van de vrijwillige hulpverlening (zie de Gemeenteklanken of de website). Door de vrijwilligers zullen de richtlijnen van het RIVM voor wat betreft hygiëne en contacten in acht worden genomen, en zal er zo veel mogelijk via 1 op 1 relaties worden gewerkt. Nieuwe (tijdelijke) vrijwilligers zijn hartelijk welkom en kunnen contact opnemen met de coördinatrices.

Tot slot; opnieuw wijzen we u en jou op de HEERE, Die alle dingen in Zijn hand heeft. Wat er ook in deze wereld gebeurt, Zijn troon blijft vast en onbewogen. Hij is een Toevlucht voor al de Zijnen, en hun Sterkte in dagen van nood en verdriet. Laten we in al deze omstandigheden het oog slaan op Hem, Die nooit de hoop beschaamt van allen die het van Hem verwachten. Allen de HEERE bevolen.

Met hartelijke groet,

De kerkenraad en de kerkvoogdij HHG Arnemuiden

(Alle gemeenteleden zullen deze informatie ook persoonlijk ontvangen, per brief of telefonisch)

 • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit