Brief d.d. 17-10-2020

17 oktober 2020

Brief 6 maatregelen coronavirus

Arnemuiden, 17 oktober 2020                                 

Beste gemeenteleden,

Een bewogen week ligt er achter ons. Het aantal coronabesmettingen is elke dag fors toegenomen in ons land. Dit geldt ook voor het aantal ziekenhuisopnames en het aantal corona patiënten op de IC. De situatie is ernstig en zorgwekkend. Hoewel de cijfers in de regio Zeeland nog steeds relatief gunstig zijn ten opzichte van de rest van het land, is de genoemde ontwikkeling ook in onze omgeving zichtbaar. Dinsdagavond 13 oktober hebben minister president M. Rutte en minister H.M. de Jonge in een persconferentie nieuwe verscherpende maatregelen aangekondigd. Woensdag 14 oktober heeft het CIO (het interkerkelijk overlegorgaan tussen de kerken en de overheid) alle kerken het (dringende) advies gegeven om de bezoekersaantallen in de kerkdienst nog verder af te schalen, en diverse andere maatregelen te nemen. Het breed moderamen van de generale synode van onze kerk heeft gisteren bekend gemaakt zich bij dit advies aan te sluiten, en heeft alle kerkenraden door middel van een brief diverse specifieke adviezen hierover gegeven. Gisteravond is er opnieuw een vergadering van kerkenraad en kerkvoogdij gehouden, waarin gesproken is over de vraag wat deze ontwikkelingen en adviezen voor gevolgen hebben voor onze gemeente. Met heel veel pijn in ons hart (vanwege de grote gevolgen die e.e.a. heeft voor het kerkelijk leven) delen we u daarom mee dat wij ons genoodzaakt zien alle adviezen over te nemen, met ingang van zondag 18 oktober D.V.

  1. Het maximum aantal bezoekers per dienst wordt terug gebracht tot dertig personen, waarbij kinderen tot en met twaalf jaar en betrokkenen bij de dienst (koster, organist, kerkvoogdij, kerkenraad, voorganger) niet meegerekend worden. U vindt een nieuwe groepsindeling bij deze brief, waarin wordt aangegeven voor welke dienst u wordt uitgenodigd in de kerk. Alle overige diensten kunt u thuis meeluisteren via de kerktelefoon, Internet of de livestream.

  2. Er is geen samenzang van de gemeente tijdens de dienst. De voorganger zal de opgegeven psalmen uit de liturgie volledig voorlezen; daarna zal de organist de melodie hiervan spelen. Op deze beperkte wijze kan het aspect van de lofprijzing van Gods Naam toch vorm krijgen in de kerk. 

  3. We adviseren een ieder bij het ingaan (tot uw zitplaats) en uitgaan (tot u buiten bent) van de kerk een mondkapje te dragen

  4. Het kring- en verenigingswerk voor gemeenteleden boven de achttien jaar wordt stilgelegd. Het gaat hierbij om de belijdeniscatechisatie, de catechisatiegroep 18+, de Bijbelkring, de mannen- en vrouwenvereniging, de opvoedingskring, en de ouderenmiddag. Voor de belijdeniscatechisatie en de catechisatiegroep 18+ wordt gezocht naar een digitale vorm van catechiseren. De betreffende catechisanten zullen daarover benaderd worden. We bezinnen ons verder nog op andere mogelijkheden om in deze moeilijke tijd het contact met de hele gemeente te onderhouden. De Bijbelkring op woensdag 21 oktober en de gemeenteavond op donderdag 29 oktober komen hiermee te vervallen. De zondagsschool, de kinderclub, en de jeugdverenigingen tot 18 jaar zullen wel zoveel als mogelijk is doorgaan in deze weken.

  5. Het bezoekwerk in de gemeente wordt beperkt, waarbij alleen het noodzakelijke pastoraat aan zieken, ouderen en eenzamen met inachtneming van de regels doorgang vinden zal.

Alle eerder bekend gemaakte veiligheidsmaatregelen rondom de kerkdiensten (voor elke dienst de ‘gezondheidscheck’ nagaan, handen wassen bij de entree, de 1,5 meter afstand in acht nemen, enz.) blijven onverminderd van kracht voor allen die de kerkdienst bezoeken. Opnieuw wijzen we u er op dat het bezoeken van de kerkdienst voor een ieder (en met name voor ouderen en kwetsbaren) altijd een persoonlijke verantwoordelijkheid blijft. Tegelijkertijd wijzen wij u ook op onze Bijbelse roeping om (met inachtneming van de genoemde verantwoordelijkheid) de samenkomsten van de gemeente trouw bij te wonen. De Heere geeft ons nog steeds de mogelijkheid om bijeen te komen rondom Zijn Woord. Dat is een geweldig groot voorrecht, ondanks alle zorgen die er zijn in deze omstandigheden.

Alle genomen maatregelen gelden (conform het ontvangen advies) in principe alleen voor de maand oktober. Wanneer de situatie eind oktober ongewijzigd is zullen deze maatregelen echter ook daarna van kracht blijven. Wanneer de situatie verandert ontvangt u weer een brief van de kerkenraad en de kerkvoogdij; waarin we u zullen informeren over de laatste ontwikkelingen.

De genomen maatregelen zijn diep ingrijpend voor het kerkelijk leven. We hopen en bidden dat het spoedig weer mogelijk zal zijn om, op een verantwoorde wijze, in grotere aantallen bijeen te komen in de kerk, en dat ook het verenigingswerk weer zal kunnen beginnen. Laat daarin al onze verwachting van de HEERE alleen zijn. Want Hij regeert, ook in deze tijd van coronacrisis. Hij heeft alle dingen in Zijn hand, en het loopt Hem nooit uit de hand.

Tot slot; wat blíjft er van deze coronacrisis een indrukwekkende roep van de HEERE uitgaan. Een roep tot verootmoediging voor Hem. Wie zijn wij voor Hem geweest en wat hebben wij verdiend vanwege onze zonden? Er is alle reden tot hartelijke schuldbelijdenis voor Hem, zowel persoonlijk, kerkelijk en als volk. Maar het is niet minder een indringende oproep tot bekering. Om te breken met een leven buiten God in de zonde. Om te vluchten tot Hem, Die nog wacht om zondaren genadig te zijn in het bloed van de Heere Jezus Christus, en Die door Zijn Geest zondaren wil vernieuwen naar Zijn beeld. Om terug te keren naar Zijn heilige en heilzame geboden. Om te leven tot eer van Zijn grote Naam.

Met hartelijke groet,

De kerkenraad en de kerkvoogdij HHG Arnemuiden

 

Verdeling groepen ingaande vanaf zondag 18 oktober 2020

Groep 1

Groep 2

Abbé de sint Pierrelaan

De Ommegank

Akkerlaan

De Sprink

Ambachtstraat

Deurloo

Banjaard

Dirck van Delenstraat

Bereklauwerf

Dr vd Moerstraat

Bertiusstraat

Esdoornlaan

Bezaanschuit

Gerstakker

Bluesroute

Helmkruidstraat

Bossenburg

Hertenweg

Boterbloemstraat

Hoge Stelle

Botter

Hoogaars

Breeweg

Jan van Goyenlaan

Bultengat

Jozef Israëlslaan

Burg Hackstraat

 

Burg Langebeekestraat

 

Burg Lantsheerweg

 

Casembrootstraat

 

Clasinastraat

 

De Manstraat

 

 

 

Groep 3

Groep 4

Keetenstraat

Lange Voorhout

Kingstraat

Lionstraat

Klaverakker

Mansfeldstraat

Kon Julianalaan

Meestoof

Korenbloemlaan

Middelgat

Kotter

Molenzicht

Kruisweg

Molenweg

Langstraat

Moucheronhof

Liesbethstraat

Nieuwe Vlissingseweg

 

Nieuwlandseweg

 

 

Groep 5

Groep 6

Nieuwstraat

Pr. Beatrixstraat

Ooststraat

Pr. Clausstraat

Oostmolenweg

Prinses Christinastraat

Oranje Nassaustraat

Roelse's weg

Oude Havenstraat

's Gravenpoldersestraat

Papeweg

Schokker

Plein

Schone Waardin

Pr. Margrietstraat

Schoolstraat

 

Schorerstraat

 

Sloehavenstraat

 

Sloep

 

Spoorstraat

 

Tarweakker

 

Torendijk

 

Tuindorp

 

 

Groep 7

 

Van Cittersweg

 

Veersegat

 

Veerseweg

 

Veerweg

 

Vrouwenpolderseweg

 

Waldeck Pyrmontlaan

 

Walstraat

 

Waterlooze Werve

 

Westdijkstraat

 

Westhoekweg

 

Westmede

 

Wilgenhoekweg

 

Zeerustlaan

 

Zuidlangeweg

 

Zuidwal

 

 

Indeling groepen per zondag

OKTOBER

Morgendienst

Middagdienst

Zondag 18 oktober

Groep 1

Groep 2

Zondag 25 oktober

Groep 3

Groep 4

     

NOVEMBER

Morgendienst

Middagdienst

Zondag 1 november

Groep 5

Groep 6

Zondag 8 november

Groep 7

Groep 1

Zondag 15 november

Groep 2

Groep 3

Zondag 22 november

Groep 4

Groep 5

Woensdag 25 november

Groep 6

Groep 7

Zondag 29 november

Groep 1

Groep 2

 

Aandachtspunten:

  1. Er zal tijdens de diensten alleen op aanvraag van ouders kindercrèche gehouden worden. Ouders van jonge kinderen worden verzocht om, wanneer zij gebruik willen maken van de kindercrèche, dit uiterlijk 9 dagen voor de betreffende dienst aan te vragen bij Irma Bakker (graag via de app aanvragen, via tel: 06-11653469). Wie voor morgen (zondag 18 oktober) gebruik wil maken van de kindercrèche wordt verzocht dit uiterlijk vanavond door te geven. We doen een beroep op alle medewerkers van de kindercrèche om hieraan mee te werken.
  2. Ontbreekt er een straatnaam in het bovenstaande overzicht; geeft u dit dan s.v.p. door aan de kerkvoogdij (dhr. P. Ventevogel, tel. 0118-602651, email: p.ventevogel@zeelandnet.nl)
  3. Als u periodiek niet aanwezig kunt zijn in de kerkdienst, geeft u dit dan eveneens s.v.p. door aan de kerkvoogdij. Ook als u een zondag niet aanwezig kunt zijn dit graag doorgeven aan de kerkvoogdij via de hiervoor genoemde contactpersoon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit