Brief d.d. 10-10-2020

10 oktober 2020

Brief 5 maatregelen coronavirus

Arnemuiden, 10 oktober 2020                                 

Beste gemeenteleden,

Zoals aangekondigd op onze website ontvangt u hierbij een brief van de kerkenraad en kerkvoogdij, om u op de hoogte te stellen van de meest recente besluiten van de kerkenraad en de kerkvoogdij m.b.t. de ‘coronamaatregelen’ voor het kerkelijk leven in onze gemeente. Na het grondig overwegen van het advies van de overheid, én het advies van het breed moderamen van de generale synode van de HHK, zijn de volgende besluiten genomen.

 1. De huidige groepsindeling van alle kerkgangers (in groep A en B) blijft gehandhaafd; zodat een ieder wordt uitgenodigd om één dienst per zondag bij te wonen in ons kerkgebouw, en de andere dienst thuis mee te luisteren. Om tegemoet te komen aan het advies van zowel de landelijke overheid als het advies van het breed moderamen van de generale synode om de bezoekersaantallen af te schalen is besloten om met ingang van DV zondag 11 oktober géén gemeenteleden meer uit te nodigen voor het bijwonen van een tweede dienst (zoals we tot nu toe wel deden, om het aantal van 120 personen per dienst vol te maken). Op grond van de ruime indeling van ons kerkgebouw, de goede ventilatie ervan, en het feit dat er in onze regio relatief weinig besmettingen met het corona virus plaats vinden achten we dit zonder meer verantwoord ten opzichte van de gemeente en onze samenleving. Op deze wijze blijft het voor een ieder mogelijk om éénmaal per zondag in de kerk te zijn, en zo gehoor te geven aan de oproep van de HEERE in Zijn Woord om Zijn dienst ook hierin vorm te (blijven) geven.

 2. Zoals is aangegeven in de brief d.d. 30-06 heeft de kerkvoogdij grondig onderzoek gedaan naar de risico’s van het zingen in ons kerkgebouw. Uit dit onderzoek bleek dat de kwaliteit van de afzuiging in onze kerkzaal zodanig goed is, dat het voluit verantwoord was om per dienst op 5 verschillende momenten één psalmvers te zingen. In principe is deze situatie onveranderd. Omdat we momenteel wel zien dat er een sterk stijgende lijn is in het aantal coronabesmettingen hebben we met het oog op mogelijk besmettingsgevaar besloten om voortaan op 3 verschillende momenten in de dienst één psalmvers te zingen. Dat zijn de openingspsalm, de psalm voor de preek, en de slotpsalm. De voorzang, de psalm na de wet of geloofsbelijdenis, en de psalm na de preek worden alleen gespeeld door de organist zonder de samenzang van de gemeente. Op deze wijze kan het aspect van de lofzang aan de HEERE (zij het in aangepaste vorm) toch gestalte krijgen in de eredienst van de gemeente.

 3. Conform het advies van de landelijke overheid en het breed moderamen van de generale synode wijzen we u op de mogelijkheid om bij het betreden van de kerkzaal (tot uw zitplaats) en het verlaten van de kerkzaal (tot u buiten het kerkgebouw bent) een mondkapje te dragen ter bescherming van uzelf en anderen met het oog op besmettingsgevaar.

 4. We roepen een ieder nogmaals vriendelijk maar dringend op om bij het betreden en verlaten van de kerkzaal steeds de 1,5 meter afstand ten opzichte van anderen in acht te nemen.

 5. We wijzen een ieder nogmaals vriendelijk maar dringend op de ‘gezondheidscheck’. Onder deze brief vindt u deze nogmaals afgedrukt.

 6. Verder blijft het voor een ieder (en met name voor alle ouderen en kwetsbaren) altijd een persoonlijke afweging of u het bezoek aan de kerkdienst verantwoord acht met het oog op uw gezondheid.

 7. Het verenigingswerk in de gemeente blijft (met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen) doorgaan. We vinden het van groot belang om juist in deze tijd alle mogelijkheden die er zijn om elkaar door de week rondom Gods Woord te ontmoeten te blijven benutten. Wel is het besluit genomen dat er in het verenigingswerk niet meer gezongen wordt, met uitzondering van de zondagsschool en de kinderclub waar kinderen tot max. 12 jaar samen komen, die volgens deskundigen niet of nauwelijks een gevaar voor besmetting met het coronavirus vormen.

 8. Alle andere veiligheidsmaatregelen, zoals deze eerder met u gecommuniceerd zijn, blijven onverminderd van kracht.

 9. Deze afspraken gelden in principe voor de hele maand oktober; of tot een nader schrijven.

Helaas zijn we genoodzaakt deze nieuwe maatregelen te nemen. Daarbij is het voor de kerkenraad en kerkvoogdij een worsteling geweest om hierin tot de juiste beslissingen te komen. Enerzijds weegt ons de opdracht van de HEERE om samen te komen rondom Zijn Woord het zwaarst. Maar anderzijds dragen we ook onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de HEERE, elkaar, en onze samenleving.

Ondanks alle zorgen die er zijn in het geheel van onze samenleving en wereldwijd mogen we toch nog elke zondag het Evangelie van Gods genade horen; zowel thuis als in de kerk. Laten we niet over het hoofd zien wat een geweldig groot voorrecht dit is. We bidden de HEERE om Zijn zegen over het verkondigde Woord in onze gemeente. Tot opbouw van Zijn Koninkrijk, en tot eer van Zijn Naam.

Met hartelijke groet,

De kerkenraad en de kerkvoogdij HHG Arnemuiden

 

Vragen voor de ‘gezondheidscheck’ voorafgaande aan elke kerkdienst:

 1.      Had u een of meerdere van onderstaande klachten in de afgelopen 24 uur?

  1.        Hoesten

  2.       Neusverkoudheid

  3.        Koorts vanaf 38 graden

  4.       Benauwdheidsklachten

 2.      Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?

 3.      Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een laboratorium)?

 4.      Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en hebt in de afgelopen 10 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?

 5.      Bent u in quarantaine omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Wanneer u één van bovenstaande vragen met ja moet beantwoorden kunt u geen dienst bijwonen.

 • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit