Dagelijks Woord

Brief d.d. 01-10-2021

01 oktober 2021

Brief 12 maatregelen coronavirus

Arnemuiden, 1 oktober 2021                                   

Beste gemeenteleden,

Zoals u weet heeft onze overheid met ingang van zaterdag 25 september jl. de verplichting om 1,5 meter afstand van anderen te houden laten vervallen, m.b.t. de coronamaatregelen. In aansluiting hierop hebben we vanuit het Breed Moderamen van de generale synode van onze kerk het advies ontvangen om voor het kerkelijke leven de coronamaatregelen eveneens verder te versoepelen.

We zijn dankbaar en verheugd u daarom te kunnen meedelen dat we met ingang van D.V. zondag 3 oktober a.s. álle gemeenteleden weer kunnen uitnodigen voor het bijwonen van álle kerkdiensten in onze Rehobothkerk. De Bijbelse naam Rehoboth betekent: de HEERE heeft ruimte gemaakt. Opnieuw heeft Hij dat in onze gemeente wáár gemaakt in deze situatie. Daarin zien we Zijn onverdiende gunst en goedheid, waarvoor Hij alléén alle eer en dank toekomt. Omdat het coronavirus nog steeds onder ons is, is ons aangeraden om met het versoepelen tegelijk waakzaam en voorzichtig te blijven. Met het oog hierop hebben we de volgende besluiten genomen.

  • De wettelijke basisregels blijven gelden voor het bezoeken van de kerkdiensten. Deze zijn: handen ontsmetten bij de entree van de kerkzaal, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten. (Vanwege de grote symbolische betekenis is als uitzondering hierop besloten dat de ouderling van dienst weer wél een hand zal geven aan de voorganger, aan het begin en einde van de kerkdienst).
  • Alle beschikbare ruimte in de kerkzaal zal worden benut, zodat er nog steeds sprake zal zijn van een zekere afstand tussen alle rijen in de kerkzaal.
  • Voor mensen die graag de 1,5 meter afstand in acht willen blijven nemen is daar gelegenheid voor in een speciaal hiervoor bestemd gedeelte van de kerkzaal. Wie hiervan gebruik wil maken wordt verzocht om dit uiterlijk zaterdag 2 oktober vóór 17.00 uur door te geven aan de kerkvoogdij (dhr. P. Ventevogel, tel. 0118-602651, email: p.ventevogel@zeelandnet.nl).
  • We blijven in de eredienst op alle gebruikelijke momenten één Psalmvers zingen; alléén de voorzang van de gemeente zal weer uit twee Psalmverzen bestaan. Wanneer alles goed gaat hopen we binnen afzienbare tijd weer het eerder gebruikelijke aantal verzen te gaan zingen.
  • Er zal nog niet gecollecteerd worden met collectezakken. Het heeft onze voorkeur om alle collecten digitaal (per bank) te laten plaats vinden; ook bestaat de mogelijkheid uw gaven achter te laten in het collecteblok bij de uitgang van de kerkzaal.

Ons past opnieuw verootmoediging en dankbaarheid voor deze ontwikkeling. Laat het ons voor het eerst of opnieuw brengen aan de voeten van de HEERE, in bekering en geloof. Zodat deze crisistijd door Zijn genade ons tot eeuwige zegen zal zijn. Hij kan en wil het geven door Zijn Woord en Geest.

We hopen en bidden dat de prediking van het Evangelie daarvoor gebruikt zal worden. Tot opbouw van Gods Koninkrijk. En vooral: tot Zijn eer. Want: ‘Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen’ (Ps. 72).

Met hartelijke groet,

De kerkenraad en de kerkvoogdij HHG Arnemuiden

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit