Brief d.d. 13-03

13 maart 2020

Brief 1 maatregelen coronavirus

Arnemuiden, 13 maart 2020                                     

Beste gemeenteleden,

Naar aanleiding van de maatregelen die het kabinet heeft getroffen vanwege het coronavirus, en het advies van het moderamen van de generale synode, heeft de kerkenraad het volgende besloten; met ingang van zondag 15 maart.

Het is ons voornemen de kerkdiensten voortgang te laten hebben, binnen de maatregelen en richtlijnen van de overheid.

Tot deze maatregelen behoort dat samenkomsten met meer dan honderd personen in één ruimte verboden zijn.

Alle gemeenteleden wiens achternaam begint met de letter A tot en met L worden verzocht om in de morgendienst in de kerkzaal te zitten; en in de middagdienst in zaal 2 te zitten.

Alle gemeenteleden wiens achternaam begint met de letter M tot en met Z worden verzocht om in de morgendienst in zaal 2 te zitten; en in de middagdienst in de kerkzaal te zitten.

Degenen die in de kerkzaal zitten worden verzocht om deze te betreden en te verlaten via de hoofdingang.

Degenen die in zaal 2 zitten worden verzocht om deze te betreden en te verlaten via de zij-uitgang.

Degenen die in zaal 2 zitten worden verzocht gelijk het kerkgebouw te verlaten, degenen die in de kerkzaal zitten worden verzocht in de kerkzaal te wachten tot het orgelspel stopt voordat zij het kerkgebouw verlaten. Een ieder wordt verzocht in verband met de groepsgrootte direct het kerkgebouw te verlaten.

Alle collecten vinden plaats aan het einde van de dienst, zowel in de kerkzaal als in zaal 2.

We adviseren gemeenteleden zoveel mogelijk verspreid plaats te nemen in de zaal.

We adviseren gemeenteleden met verkoudheidsklachten thuis te blijven.

We adviseren kwetsbare gemeenteleden (zoals ouderen en zieken) via de kerktelefoon of andere internet- of audioverbinding de dienst te beluisteren.

Gemeenteleden die geen mogelijkheid hebben om thuis de diensten mee te luisteren worden verzocht contact op te nemen met diaken de Ridder voor kerktelefoon (0118-603334 of 06-53268816).

Er zal geen kinderoppas georganiseerd worden tijdens de diensten.

De zondagschool gaat niet door; al het andere verenigingswerk in de week gaat wel door.

Deze maatregelen gelden op advies van de overheid tot en met zondag 29 maart; voor de tijd erna volgen nadere mededelingen via de afkondigingen in de eredienst.

De HEERE heeft alle dingen in Zijn hand. We hebben in dit alles zeker ook onze verantwoordelijkheid, die we op bovenstaande wijze menen in te moeten vullen. Maar laat al onze verwachting boven alles van Hem alleen zijn. ‘Die in den schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen’(Ps. 91:1). We bidden u en jou van harte toe om vóór alle dingen in deze Schuilplaats, de Heere Jezus Christus, geborgen te zijn. We bidden evenzeer om de bewarende hand van Hem over ons aller leven, en om Zijn zegen over de verkondiging van Zijn Woord in de gemeente.

Met hartelijke groet,

De kerkenraad en de kerkvoogdij HHG Arnemuiden

(Alle gemeenteleden zullen deze informatie ook persoonlijk ontvangen, per brief of telefonisch)

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit